КОНКУРСИ


Поводом годишњице обнављања, часопис за дечје уметничко стваралаштво Дечје искре,
под покровитељством Града Крагујевца и Установе културе „Кораци“
р а с п и с у ј е

24.07.2019.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

01.04.2019.

КОНКУРС ЗА ИЗДАВАШТВО

На основу члана 5. Правилника о условима и начину спровођења Јавног конкурса за избор пројекта из области издаваштва Установе културе ,,Кораци“ Крагујевац брoj 143/19 од 29.3.2019. године, Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор пројекта из области издаваштва дана 1.4.2019. године расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор пројеката из области издаваштва

I Предмет конкурса

Јавни конкурс се расписује ради финансирања, односно суфинансирања пројеката из области издаваштва. Предмет пројекта су монографске публикације и то: књиге, зборници, стручне монографије и фотомонографије.

II Средства за финансирање/суфинансирање пројекта

Средства за финансирање/суфинансирање пројекта се распоређују у складу са буџетом Установе културе ,,Кораци“ опредељеним за издавачку делатност. Ова средства у 2019. години износе 3.000.000,00 динара.

III Пријава на конкурс

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу – образац број 1 (у даљем тексту: пријава), који је саставни део конкурсне документације, а који се, заједно са Конкурсом, објављује на званичним интернет страницама Установе културе ,,Кораци“ и Града Крагујевца.

Документација која се подноси на јавни конкурс састоји се из:

 • обрасца број 1 (са подацима о подносиоцу, подацима о пројекту и пројекцијом трошкова);
 • обрасца број 2 (изјава подносиоца);
 • радне биографије аутора и сарадника (уколико их има);
 • једног примерка пројекта, у штампаном и електронском облику;
 • копије или извода из личне карте подносиоца (ако је подносилац физичко лице), односно копије решења АПР о регистрацији (ако је подносилац правно лице).

У случају да је подносилац пријаве законски наследник аутора или приређивача публикације, потребно је да, уз наведену документацију, достави и доказ о свом статусу наследника.

У случају да је подносилац пројекта правно лице, потребно је да, уз наведену документацију, достави и сагласност аутора, односно приређивача, или његовог законског наследника, о подношењу пријаве на Конкурс.

Предлог пројекта мора бити достављен у штампаном и електронском облику, у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, а предаје се непосредно или препоручено поштом, са назнаком: ,,Комисији за избор пројеката из области издаваштва“. У супротном сматраће се да не испуњава формалне услове за избор и неће бити предмет разматрања и одлучивања.

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати следеће податке:

 1. тачан назив примаоца са адресом: Народна библиотека ,,Вук Караџић“ (за Установу културе ,,Кораци“), Улица др Зорана Ђинђића 10, 34000 Крагујевац;
 2. назнаку: ,,Комисији за избор пројеката из области издаваштва’’.

Задња страна коверте мора садржати тачан назив подносиоца предлога са адресом.

Примљени предлози пројеката са пратећом документацијом не враћају се подносиоцима, већ представљају архивску грађу Конкурса.

Рок за подношење пријава за конкурс је 3.5.2019. године.

IV Предлог пројекта

Пројекат којим се конкурише мора бити написан на српском језику, ћириличким писмом.

Комисија може тражити да се уз предлог пројекта достави пратећа документација или прилог, као што су брошуре, фотографије, дозвола аутора, односно законског наследника, за објављивање његовог дела, односно све оно из чега се ближе може сагледати и оценити садржина и квалитет предложеног пројекта.

V Критеријуми и мерила за оцену пројекта

Пројекат који Установа може финансирати или суфинансирати мора се односити на публикацију која није раније објављивана и уколико испуњава одређене услове, односно критеријуме, у погледу:

 1. предлагача пројекта;
 2. садржине и квалитета пројекта;
 3. форме предлога пројекта.

Предлагач пројекта мора бити:

 • физичко лице – аутор, приређивач, или њихов законски наследник, који има пребивалиште на територији Града Крагујевца;
 • aктивно правно лице које има седиште на територији Града Крагујевца, а које је аутор овластио да у његово име поднесе пројекат.

Изузетно, предлагач пројекта може бити физичко, односно правно лице које нема пребивалиште/седиште на територији Града Крагујевца, уколико је тема пројекта:

 • Град Крагујевац, историјске личности или догађаји из историје Града Крагујевца, као и природне лепоте и географске одлике Крагујевца и околине;
 • установа, привредно друштво или други ентитет са седиштем у Граду Крагујевцу;
 • културно, историјско, индустријско, или друго наслеђе Града Крагујевца или је тема на други начин повезана са Крагујевцем.

Предлагач пројекта не може бити правно лице чији је оснивач или суоснивач Град Крагујевац.

Пројекат не може бити изабран за финансирање, односно суфинансирање, ако је предлагач у поступку контроле наменског трошења средстава буџета Града одобрених за финансирање или суфинансирање пројеката у претходне три године:

 • дао нетачно или непотпуно обавештење о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;
 • својим пропустом није реализовао пројекат у целини или је реализовао у малом обиму, односно делу;
 • ненаменски употребио средстава, у потпуности или делимично, или се није придржавао прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;
 • није доставио у предвиђеним роковима извештаје и доказе, иако га је надлежни орган даваоца средстава претходно позивао да то учини, уз упозорење на правне последице непоступања.

Предлог пројекта обавезно садржи:

 1. тачан назив пројекта, односно публикације;
 2. скраћени назив пројекта (уколико га има);
 3. име предлагача, односно аутора пројекта;
 4. детаљан опис пројекта уз навођење пројекције тиража;
 5. образложење повезаности пројекта са условима из члана 7. Правилника;
 6. циљеве, циљну групу, као и очекиване резултате;
 7. учеснике у реализацији пројекта и својство у коме се ангажују, односно учествују;
 8. пројекцију трошкова пројекта (оквирни износ трошкова штампања, као и других повезаних трошкова);
 9. један примерак публикације која је предмет Пројекта у штампаном и електронском облику. 

Предлози пројекта ће бити разматрани само ако испуњавају следеће формално - правне услове:

 1. да је пријава на конкурс поднета на прописаном обрасцу – образац број 1, читко попуњен (откуцан или одштампан) ћириличним писмом;
 2. да предлог пројекта садржи све елементе из члана 9. Правилника (детаљан опис пројекта у писаном облику);
 3. да је јасан, потпун и истинит;
 4. да садржи све елементе, доказе и прилоге прописане Конкурсом;
 5. да је поднет у року прописаном Конкурсом, као и
 6. да је поднет у броју примерака и на начин прописан Конкурсом.

Предлагачи пројеката су у обавези да користе обрасце прописане овим Правилником, који су његов саставни део и то:

 1. Образац број 1 - Пријава на Конкурс за финансирање/суфинансирање пројекта из области издаваштва Установе културе ,,Кораци“ и
 2. Образац број 2 - изјава подносиоца пријаве.

VI Начин и рокови за доношење и објављивање одлуке, као и закључивање уговора

На основу предлога Комисије, директор доноси одлуку о пројектима у области издаваштва који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима буџета Установе, најкасније 45 дана од дана завршетка подношења пријава, а објављује се у року од 2 радна дана од дана доношења на званичним интернет страницама Установе културе ,,Кораци“ и града Крагујевца.

Са предлагачем изабраног пројекта, Установа закључује уговор о финансирању, односно суфинансирању пројекта у складу са Законом и овим Правилником, у року не дужем од 15 дана од дана објављивања одлуке.

VII Остале информације

Контакт за информације: Раде Грујић, путем телефона на 060/2340-501 или е-поште на ustanovakoraci@gmail.com

 • Правилник о конкурсу - линк
 • Образац пријаве - линк
 • Одлука комисије - линк
 • Извештај о спроведеном конкурсу - линк
 • Одлука о пројектима у области издаваштва - линк

20.03-24.04.
2019.

НАГРАДНИ КОНКУРС

ЗА ДЕЧЈЕ ЛИТЕРАРНЕ И ЛИКОВНЕ РАДОВЕ НА ТЕМУ

ШУМАДИЈА – ДУХОВНИ ПЕЈЗАЖ

„Има земаља врло брдовитих, а има сасвим равних. Али је, чини ми се, мало онако китњастих, онако лепушкастих као што је Шумадија!... У Шумадији има брежуљака обраслих свакојаким дрвећем, има питомих лука, родних коса и цветних долова, да од њих очи не можеш одвојити.“ (Милан Ђ. Милићевић)

Од учесника очекујемо да кроз своје радове – литерарне и ликовне - искажу свој доживљај завичаја, његовог значаја у историји Србије и данас, лепоте његове природе и људи који у њему живе, његову отвореност према свету и свему добром и напредном.

Право учешћа имају ученици основних школа – партнера Дечјих искри (школа чији ученици сарађују и купују часопис) са подручја Шумадије.

Литерарне радове написане ћириличним писмом доставити електронским путем на адресу decjeiskre@gmail.com или поштом или лично на адресу Народна библиотека „Вук Караџић“, др Зорана Ђинђића 10/VI, са назнаком ЗА КОНКУРС. Ликовне радове доставити поштом или лично на исту адресу и са истом назнаком.
Сваки рад треба да буде потписан именом и презименом ученика, одељења, именом школе и места у коме се школа налази.

РАДОВИ СЕ ПРИМАЈУ НАЈКАСНИЈЕ ДО
24. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ.

Радове ће прегледати и оцењивати специјални жирији. Организатори ће наградити по три најбоља литерарна и ликовна рада у узрасту од првог до четвртог и исто толико од петог до осмог разреда.

Најбољи радови ће бити објављени у последњем броју Дечјих искри у овој школској години, који излази крајем маја.